Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Heeft een fotocopie bewijskracht?

In een gerechtelijke procedure wordt meestal gewerkt met fotocopies. Zelden maakt men het origineel spontaan over. Dit zal pas overgemaakt worden wanneer het bestaan van het document zelf betwist wordt. Maar wat gebeurt er indien men nog slechts een fotocopie heeft en het origineel document verloren is?

Volgens artikel 1345 van het Burgerlijk Wetboek moet er een geschrift opgemaakt worden voor alle zaken die de som of de waarde van 15.000 fr. te boven gaan; het bewijs door getuigen wordt niet toegelaten tegen en boven de inhoud van het geschrift en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren voor, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van minder dan 15.000 fr. Een copie heeft dus slechts bewijswaarde voor zover de conformiteit met het origineel niet betwist wordt door de schuldenaar. Artikel 1348 voorziet echter dat ingeval de schuldeiser zijn origineel verloren is ten gevolge van een onvoorziene gebeurtenis of door overmacht, deze toch het bewijs kan leveren door getuigen of vermoedens. Een fotocopie zou in dit laatste geval kunnen beschouwd worden als een vermoeden. Een fotocopie kan ook een begin van schriftelijk bewijs uitmaken. Maar in de gevallen waarin het bewijs wettelijk niet kan geleverd worden op basis van vermoedens, is dus de bewijswaarde van een fotocopie nul.

En hoe zit dat met een fax?

Een brief die wordt verstuurd per fax vormt het bewijs van de wilsuiting die in de brief wordt meegedeeld, net zoals dat het geval is met een aangetekend schrijven, een gerechtsdeurwaardersexploot of een telex. Stel dat U ten laatste vrijdag een contract moet opzeggen. De post is gesloten. Kan U dan nog geldig een fax versturen? In de meeste gevallen wel, zelfs indien de wederpartij inroept dat zij de fax pas maandag heeft gelezen. De rechtbanken zijn immers van oordeel dat men zich moet plaatsen op het moment dat de bestemmeling kennis kan nemen van de fax, niet wanneer hij er werkelijk kennis van neemt. Indien men kan bewijzen dat de bestemmeling ten gepaste tijde kennis heeft kunnen nemen van de fax, wordt de geldigheid ervan algemeen aanvaard. Het is dus raadzaam dat U het bewijs van verzending van de fax zorgvuldig bijhoudt! Wanneer echter de wet (v.b. de pachtwet) uitdrukkelijk de betekening via een aangetekende brief of via gerechtsdeurwaardersexploot oplegt, kan deze formaliteit niet vervangen worden door een fax, zelfs indien de bestemmeling erkent het verzonden stuk ontvangen te hebben.

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans