Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Laat uw schuld niet verjaren!

De verjaring is een middel om, door verloop van zekere tijd en onder de voorwaarden die bij de wet bepaald zijn, van een verbintenis bevrijd te worden. Dit betekent dat wanneer U nalaat, binnen een zekere termijn, betaling te vorderen van uw schuldenaar, uw vordering verjaard is, d.w.z. dat deze schuld niet meer opeisbaar is. Immers, na verloop van de verjaringstermijn zal de schuldenaar die verklaart alles betaald te hebben, geloofd worden op zijn woord! Hij kan niet meer verplicht worden nog het bewijs te leveren dat hij werkelijk betaald heeft.

Belangrijke tip: de verjaringstermijn wordt niet onderbroken of geschorst door het sturen van een aangetekende brief! Enkel een gerechtelijke dagvaarding, of een van de schuldenaar uitgaande schulderkenning hebben tot gevolg dat de verjaring gestuit wordt. Dit betekent dat er een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen.

De verjaringstermijnen staan beschreven in de artikelen 2262 en volgende van het Burgerlijk wetboek. Hieronder vindt U de belangrijkste schematisch weergegeven:

VERJARINGS- TERMIJN TYPE VORDERINGEN
10 jaar
  • alle persoonlijke rechtsvorderingen
  • de aansprakelijkheid van architecten en aannemers met betrekking tot de grote werken die zij uitgevoerd hebben
5 jaar
  • huren van huizen en pachten van landeigendommen, intresten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of kortere termijnen
  • de vordering van advocaten en deskundigen tot betaling van kosten en ereloon, verjaart na 5 jaar na het beëindigen van hun taak
2 jaar
  • de rechtsvorderingen van geneesheren, heelkundigen en apothekers wegens hun bezoeken, heelkundige behandelingen en geneesmiddelen
1 jaar
  • het schuldvorderingsrecht van handelaars en ambachtslieden tegenover particulieren die geen handelaar zijn, ‘verjaart’ bij het verstrijken van het burgerlijk jaar dat volgt op het jaar waarin de waren geleverd werden of de werken uitgevoerd. Deze regel is slechts van toepassing voor zover er geen factuur werd afgeleverd, in welk geval opnieuw de termijn van 10 jaar speelt
  • de rechtsvorderingen van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de indexatie van de huurprijs en de vordering van de huurder tot teruggave van het teveel betaalde

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans