Zorg & ondersteuning

Katrinahome vzw richt zich tot volwassenen met een matige tot ernstige mentale beperking al dan niet met bijkomende beperkingen (fysiek, auditief, visueel, psychisch…).
De oorzaak van de beperking kan van allerlei aard zijn. Door geboortetrauma (vb. zuurstoftekort), een chromosomale afwijking (vb. trisomie 21, ook gekend als het syndroom van Down), een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) (vb. hersenbloeding)…
We richten ons in eerste instantie tot personen die van bij de geboorte reeds een mentale beperking hebben.
Het lager intellectuele functioneren zorgt ervoor dat onze gebruikers trager zijn in hun leerproces. Dit heeft zijn effect op verscheidene ontwikkelingsdomeinen.
Bijvoorbeeld:
- Sociaal-emotionele ontwikkeling, dit kan bijvoorbeeld een beperkt inlevingsvermogen tot gevolg hebben.
- Motorische ontwikkeling: fijn- of grofmotorische vaardigheden zullen soms niet geheel ontwikkeld zijn.
- Taalontwikkeling: er zijn gebruikers met spraak- en/of taalstoornissen.
Voor de ontwikkeling van de zelfredzaamheid betekent dit dat personen met een matig tot ernstige mentale beperking vaak niet tewerkgesteld worden op de (reguliere) arbeidsmarkt en niet de mogelijkheden hebben om zelfstandig te wonen. Zij hebben een zorgvraag naar ondersteuning en de (continue) nabijheid van een begeleider. Op deze zorgvraag vinden ze een antwoord binnen de zorgvormen van begeleid werk, een dagcentrum, een tehuis niet-werkenden, geïntegreerd wonen, begeleid wonen …


Katrinahome vzw biedt aan deze doelgroep een antwoord op de zorgvraag dagcentrum, tehuis niet-werkenden en geïntegreerd wonen.
Binnen Katrinahome vzw wordt er vanuit de emancipatorische visie gewerkt. We willen m.a.w. de mogelijkheden en capaciteiten van onze gebruikers optimaliseren, door hen als een volwassen individu te benaderen.
De gebruikers worden ondersteund bij het maximaliseren van hun zelfredzaamheid.

 

 

De HoBo

Tehuis-niet-werkenden, erkend voor 32 volwassenen. Tussen 1977 en 2008 verbleven de meeste bewoners in Het Trappenhuis te Antwerpen. Op 6/10/2008 namen we onze intrek in De HoBo te Hoboken. De HoBo is ingericht met vier woonhuizen en een activiteitencentrum. Op deze locatie is ook de maatschappelijke zetel van Katrinahome vzw gevestigd.

De Stappe

De Stappe omvat een dagcentrum, erkend voor 20 volwassenen. Het dagcentrum werd opgericht in 1979 en vanaf 1982 gevestigd op de huidige locatie in Mortsel In 1994 opende het tehuis-niet-werkenden. Het tehuis-niet-werkenden is erkend voor 16 volwassenen en is ondergebracht in 2 woonhuizen.

Vlaslaan

De Vlaslaan vormt het geïntegreerd woonproject van Katrinahome vzw. De Ideale Woning c.v. verhuurt twee woningen aan zes bewoners. De woningen liggen in de buurt van De Stappe te Mortsel.