Katrinahome vzw

Wij zijn een vanuit christelijke waarden geïnspireerde, pluralistische organisatie. Dit uit zich in het respect voor alle filosofische, godsdienstige of politieke overtuigingen. We willen de eigenheid van verschillende kleinschalige voorzieningen behouden en gebruik maken van de kracht van het grotere geheel van Katrinahome vzw.
In onze aanpak ligt de nadruk op de mogelijkheden, wensen en ondersteuningsnoden van de persoon met een handicap. Ons aanbod wil bijdragen tot hun verdere ontplooiing en streeft naar een meerwaarde voor de gebruiker door kansen aan te bieden om zijn/haar zelfstandigheid en sociale vaardigheden uit te bouwen. We realiseren dit vanuit een emancipatorische visie en in nauwe samenwerking met de gebruiker en zijn vertegenwoordiger.

 

1. Identiteit

“Katrinahome vzw” is een onafhankelijk privé-initiatief, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). “Katrinahome vzw” is een organisatie, samengesteld uit verschillende ondersteuningscentra die zich richten op volwassen personen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap. Onze organisatie bestaat uit bezigheidshuis Katrinahome, dagcentrum en bezigheidshuis De Stappe en het geïntegreerd woonproject Vlaslaan. Binnen onze organisatie willen we de eigenheid van verschillende kleinschalige voorzieningen behouden en gebruik maken van de kracht van het grotere geheel van “Katrinahome vzw”.

2. Inspiratie

“Katrinahome vzw” is een vanuit christelijke waarden geïnspireerde, pluralistische organisatie. Dit uit zich in het respect voor alle filosofische, godsdienstige of politieke overtuigingen. Iedere gebruiker heeft het recht al dan niet deel te nemen aan godsdienstige vieringen en zijn/haar geloof op een eigen manier te beleven. Een gebruiker of medewerker kan niet worden geweerd op basis van zijn/haar geloof of politieke overtuiging, zolang die zich binnen de grenzen van de verdraagzaamheid situeert.

3. Doelgroepen en aanbod

“Katrinahome vzw” richt zich tot volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap al dan niet met bijkomende beperkingen. De nadruk ligt op de mogelijkheden, wensen en ondersteuningsnoden van de persoon. Ons aanbod wil bijdragen tot verdere ontplooiing en streeft naar een meerwaarde voor de gebruiker. Daarbij krijgt de gebruiker kansen om zijn/haar zelfstandigheid en sociale vaardigheden uit te bouwen. Dit willen we garanderen door inspraak en participatie binnen een groepswerking, die gebaseerd is op wederzijds respect en recht op privacy. We realiseren dit vanuit een emancipatorische visie en in nauwe samenwerking met de vertegenwoordiger van de gebruiker. “Katrinahome vzw” wil zich maximaal inzetten om de gebruikers op te vangen en te begeleiden gedurende heel hun leven. Een extreem moeilijke lichamelijke of psychische toestand kan hier echter een grens aangeven. In overleg met alle betrokkenen zal dan de best mogelijke oplossing gezocht worden.

4. Medewerkers

Onze medewerkers komen op voor de belangen van de gebruikers en staan open voor hun vragen, noden en behoeften. Samen met hen gaan ze op zoek naar een passende ondersteuning. Dit vereist een warme betrokkenheid, motivatie, opleiding en flexibiliteit. Bereidheid tot samenwerking in een groter geheel is noodzakelijk. “Katrinahome vzw” wil haar medewerkers ondersteunen in het verkennen van onbekende en nieuwe terreinen, om op die manier meer mogelijkheden voor gebruikers te benutten. We willen dit doen via een actief vormingsbeleid, door ondersteuning en permanente evaluatie. Daarbij willen we ook de administratieve en logistieke medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werk: ze zorgen mee voor het ruime kader waardoor een optimale begeleiding van de gebruikers mogelijk wordt.

5. Externe relaties

We willen onze gebruikers contacten aanbieden, waarbij we willen tegemoetkomen aan hun specifieke ondersteuningsnood. We willen dit realiseren in onze directe omgeving, eventueel in samenwerking met externen. Voor onze medewerkers is het uitwisselen van kennis en ervaringen met externen een mogelijkheid om nieuwe methodieken te leren kennen. Binnen onze regio wil “Katrinahome vzw” deel uit maken van het regionaal overleg, rekening houdend met de inhoud van deze opdrachtsverklaring.

6. Toekomstvisie

“Katrinahome vzw” wil blijvend een kwaliteitsvolle zorg aanbieden, waarbij de gebruiker centraal staat. Met die opdracht in gedachten willen we het aanbod in de toekomst aanpassen aan de steeds evoluerende noden van de gebruikers. “Katrinahome vzw” wil verder streven naar een ethisch en duurzaam beleid. Binnen “Katrinahome vzw” willen we de verschillende entiteiten verder uitbouwen tot volwaardige afdelingen met scheiding tussen wonen en werken. “Katrinahome vzw” wil haar actievrijheid en zelfstandigheid blijven behouden. Ze wil ook blijven ijveren voor meer middelen ter ondersteuning van het zorgaanbod.

 

Kunstwerken

Zowel in De HoBo als De Stappe zijn er kunstwerken te koop, die gemaakt zijn door onze bewoners. Ons creatief centrum Kretenburg (De Stappe) heeft ondertussen een heuse catalogus met een overzicht van de werken die de afgelopen 10 jaar werden gemaakt.

Steuntje in de rug

Katrinahome vzw wil volop kansen bieden voor bewoners en medewerkers. Uiteraard kost dit geld. Alle steun, groot en klein, helpt ons om onverwachte kosten te dragen. Binnen onze huizen is uw steun meer dan welkom. Financiële steun: u kan een geldbedrag overmaken aan Katrinahome vzw. Alle giften worden aangewend voor de verschillende afdelingen van Katrinahome vzw. U kan uw gift overmaken op rekeningnummer 220-0909466-30 op naam van Katrinahome vzw, Kolonel Harrystraat 22, 2660 Hoboken. Vanaf 40 € krijgt u hiervoor een fiscaal attest. Indien u meer informatie wil over financiële of materiële steun of de concrete projecten van Katrinahome vzw, neemt u best contact op met de directie.

Stage bij ons ?

Dat kan ! Zowel in De HoBo als De Stappe staan we open voor stage. Je kan hier contact opnemen.